Smer logo
 

Výška preddavkov môže byť rôzna - určuje ju správca dane

Výška preddavkov na daň z príjmov samostatne zárobkovo činných osôb sa určuje podľa poslednej známej daňovej povinnosti, pričom však daňový úrad môže na základe žiadosti daňovníka, pokiaľ je na to dôvod, určiť aj inú výšku.

"Zo zákona vyplýva, že správca dane môže vyhovieť žiadosti, ale aj nemusí. Preto je vhodné uviesť v tej žiadosti dôvody. Napríklad daňovník má príjmy zo živnosti, predal majetok a vie, že to bol len jednorazový, príležitostný príjem a ďalšie roky ho už nebude mať. Tu je dôvod, aby to uviedol v žiadosti a správca dane by mohol zohľadniť túto skutočnosť a vypočítať mu preddavky tak, ako keby nemal ten príležitostný príjem," vysvetľuje Svetlana Faiglová z odboru priamych daní Ministerstva financií (MF) SR.

Správca dane môže pritom preddavky teoreticky stanoviť aj v nulovej hodnote. Obdobie platenia preddavkov v novej výške začína vždy deň po lehote na podanie daňového priznania, čo je pri štandardnom termíne 1. apríl príslušného roka, a končí sa posledným dňom lehoty na podanie priznania (31. marec). Ak by však daňovník žiadal o predĺženie tejto lehoty a správca by mu vyhovel, rovnako sa posúva aj príslušné obdobie platenia pôvodných preddavkov na daň.

Spôsob ich platenia závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. "Nad sumu 50.000 Sk (1659,70 eura) bola povinnosť štvrťročných preddavkov, nad 500.000 Sk (16.596,96 eura) sa platili mesačne," približuje Faiglová.

Od 1. apríla tohto roka budú síce daňovníci vychádzať z údajov daňového priznania z minulého roka uvádzaných ešte v slovenských korunách, poslednú známu daňovú povinnosť si však už musia prepočítať na eurá. Štvrťročné preddavky sa tak budú platiť od sumy 1659,70 eura (50.000 Sk), mesačné od 16.596,96 eura (500.000 Sk).

Zdroj: TASR • 28.3.2009