Smer logo
 

DR SR usmernilo pravidlá účtovania pre tzv. šrotovné“

Na základe podmienok uvedených v § 7a Výnosu č. 2/2009 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Výnos MH SR“), možno poskytnúť dotáciu na kúpu nového osobného motorového vozidla fyzickej alebo právnickej osobe, prostredníctvom zástupcu výrobcu osobného motorového vozidla (ďalej len“ zástupca“), ktorého kúpna cena je maximálne 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty pred jej znížením podľa písmena a) alebo b). Táto dotácia sa poskytuje vo výške

a) 1 500 eur za podmienky, že predajca poskytne zľavu najmenej 500 eur,

b) 1 000 eur, ak predajca zľavu podľa písmena a) neposkytne.

Dotáciu možno poskytnúť zástupcovi (predajcovi) na základe žiadosti, ktorej prílohou je:

a) doklad preukazujúci spracovanie starého motorového vozidla a jeho trvalé vyradenie z evidencie,

b) zmluva alebo faktúra preukazujúca cenu nového osobného motorového vozidla a konečnú cenu pre kupujúceho zohľadňujúcu dotáciu a zľavu.

A) Z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH“)

V súvislosti so zavedením tzv. „šrotovného“ uplatňuje predajca (platiteľ DPH) pri predaji nového osobného motorového vozidla za predpokladu, že kupujúcemu vznikol nárok na dotáciu podľa Výnosu MH nasledujúci postup:

Postup u predávajúceho

1. Základ dane

Podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH je pri predaji osobného motorového vozidla základom dane protihodnota, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru, znížená o daň z pridanej hodnoty. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru.

Ak je v čase dodania tovaru poskytnutá zľava z ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy v zmysle § 22 ods. 4 zákona o DPH,

V zmysle uvedeného je platiteľ DPH (predajca) povinný odviesť DPH zo sumy, ktorá pozostáva z čiastky, ktorú zaplatil alebo má zaplatiť kupujúci a z čiastky, ktorá predstavuje dotáciu poskytnutú ministerstvom hospodárstva. Základ DPH teda predstavuje cenu osobného motorového vozidla zníženú o zľavu z ceny poskytnutú predajcom pri dodaní vozidla. Dotácia vchádza do základu DPH, pretože ju predajca prijíma k cene dodávaného osobného motorového vozidla.

Príklad:

Cena pred znížením ceny o zľavu a dotáciu: 25 000,- eur

Zľava: 500,- eur

Dotácia: 1 500,- eur

Konečná cena pre kupujúceho: 23 000,- eur

Základ dane (24 500 – DPH) 20 588,24 eur

DPH (24 500 x 19 : 119) 3 911,76 eur

2. Faktúra o predaji osobného motorového vozidla

Predajca (platiteľ DPH) je povinný vyhotoviť faktúru s povinnými náležitosťami podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH v prípade, ak je osobné motorové vozidlo predané zdaniteľnej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Ak osobné motorové vozidlo je predané fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, faktúra nemusí obsahovať povinné náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (zákon o DPH obsah náležitostí dokladu takto vydaného neupravuje).

B) Z hľadiska zákona č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)

Účtovanie dotácie na kúpu nového osobného motorového vozidla poskytnutej fyzickej alebo právnickej osobe, sa v účtovníctve podnikateľa účtuje podľa § 52 ods. 15 a 16 Opatrenia MF SR z 12.marca 2009 č. MF/10531/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

V účtovníctve predajcu alebo zástupcu výrobcu osobného motorového vozidla sa účtuje o dotácii na kúpu nového osobného motorového vozidla na účte 315 – Ostatné pohľadávky.

Kupujúci ocení nové motorové vozidlo cenou zníženou o sumu poskytnutej dotácie na kúpu nového osobného motorového vozidla.

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva

Predávajúci a kupujúci, ktorý účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, t.j. v súlade s opatrením MF SR č. MF/10154/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov zaúčtujú predaj a nákup predmetného osobného motorového vozidla:

Predávajúci:

1) úbytok tovaru - v knihe zásob tovaru

 • úbytok tovaru v obstarávacej cene 21 000,00 eur.

2 a 3) vystavenú faktúru - v knihe pohľadávok - pohľadávku voči kupujúcemu

 • fyzickej osobe 23 000,00 eur,
 • pohľadávku voči MH 1 500,00 eur,
 • v knihe DPH - povinnosť odvodu DPH 3 911,76 eur

4) prijatú platbu od kupujúceho:

 • v peňažnom denníku - príjem, bankový účet
 • príjem celkom :
  • a) príjem ovplyvňujúci základ dane v členení , predaj tovaru (23 000,00 – 3911,76) t.j.19 088,24 eur.
  • b) príjem neovplyvňujúci základ dane v členení DPH 3 911,76 eur
  • c) a zároveň v knihe pohľadávok zánik pohľadávok voči fyzickej osobe

5) prijatú platbu od MH SR:

 • v peňažnom denníku - príjem celkom ovplyvňujúci základ dane v členení, predaj tovaru 1 500,00 eur a zároveň,
 • a zároveň v knihe pohľadávok zánik pohľadávky voči MH

Kupujúci :

k bodu 2) prijatú faktúru - v knihe záväzkov – záväzok voči predajcovi v obstarávacej cene 23 000,00 eur

k bodu 3) obstaranie - kúpu os. vozidla - v knihe dlhodobého majetku v obstarávacej cene 23 000,00 eur,

k bodu 4) zaplatenie faktúry - v knihe záväzkov- zánik záväzku voči predajcovi 23 000,00 eur a peňažnom denníku – výdavok neovplyvňujúci základ dane (obstaranie dlhodobého hmotného majetku)

C) Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

Predávajúci v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza :

 • u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10, 11 alebo 14 z rozdielu medzi príjmami a výdavkami
 • u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Kupujúci (fyzická osoba - s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov a právnická osoba) podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a) vstupnú cenu hmotného majetku, ktorou je v tomto prípade obstarávacia cena (zistená podľa § 25 ods. 5 zákona o účtovníctve), zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto hmotného majetku vo výške daňového odpisu podľa § 27 zákona o dani z príjmov - rovnomerné odpisovanie hmotného majetku alebo §28 zákona o dani z príjmov – zrýchlené odpisovanie hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov.

Celý text usmernenia nájdete TU!

Vydalo: Daňové riditeľstvo SR, Banská Bystrica,, odbor metodiky daní, Marce 2009, graficky upravil Martin Daňo (OZ DRSR)