Smer logo
 

Slovensko: Trestné oznámenie podáme na všetkých čo dlžia viac 2.660 EUR.

Daňové riaditeľstvo SR upozornilo oznamom na svojej internetovej stránke všetkých daňových dlžníkov na následky nezaplatenia dane Podľa § 278 zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších zákonov (ďalej len „Trestný zákon“).

Daňové riaditeľstvo informuje, že trestného činu nezaplatenia dane sa dopustí ten:

  • kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň.
  • kto daň priznanú v daňovom priznaní alebo rozdiel dane vyrubený dodatočným platobným výmerom správcu dane nezaplatí v lehote splatnosti určenej osobitným zákonom.

Podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona, škodou väčšieho rozsahu sa rozumie suma presahujúca 2 660 EUR.

Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje daňových dlžníkov, že v prípade daňového nedoplatku na istine presahujúceho výšku 2 660 EUR, podá správca dane príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu nezaplatenia dane.

Názor www.dane.sk:

K uvedenej informácii uvádzame, že podľa nášho názoru sa jedná opäť o primitívny a nízky krok zaťažujúci políciu a orgány činné v trestnom konaní. Deklarácia, že vedenie DRSR chce aktívne bojovať proti daňovým nedoplatkom touto cestou je scetná a neefektívna.

Väčšina trestných konaní pochádza z dane určenej podľa pomôcok a výška takto určenej dane nemá pre trestné konanie žiadny význam. Nebezpečný nástroj v rukách "hlúpučkých detí" sa ľahko vyšmykne a ublíži a tak sa stáva, že aj obyčajný a riadne platiaci subjekt môže pri jednoduchej strate účtovníctva zostať štátu zo dňa na deň dlžný milióny.

Podať trestné oznámenie je jednoduché, ale ten, kto ho podáva by si mal byť vedomý aj následkov krivého obvinenia. Nie každý prípad je rovnaký a preto aj zváženie podania trestného oznámenia by malo podliehať určitému posúdeniu.

Podávať trestné oznámenia automaticky a na každého iba zaťaží štátnu správu, policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí raz opäť pre Šulajove rozmary budú musieť svoj čas venovať aj takejto zväčša neefektívnej činnosti.