Smer logo
 

Na daňové priznanie už zostávajú iba dva týždne!

Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote je daňovník povinný aj daň zaplatit.

Existuje však spôsob, ako je možné lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť a to na základe žiadosti, ktorú je potrebné podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Žiadosť je možné podať písomne na miestne príslušný Daňový úrad. V roku 2009 uplynie lehota na podanie tejto žiadosti dňa 16. Marca 2009. Na základe tejto žiadosti Vám môže dańový úrad predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace a v prípade, že Vám v uplynulom roku plynuli príjmy zo zahraničia, môže Vám správca dane lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o 6 mesiacov, teda posledným dňom, kedy budete povinný daňové priznanie podať a daň zaplatiť bude deň 31.9.2009!

Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania pre daň z príjmov upravuje §49 Zákona č. 595/2003 Z.z. dani z príjmov.:

(3) Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

V prípade, že tak nestihnete vykonať, môžete daňové priznanie podať aj v posledný deň, t.j. 31. Marec 2009 poštou. Podľa skúseností z minulého roka, boli daňové úrady a pošty v posledný deň, kedy bolo možné daňové priznanie podať, zahltené a v rade si nejeden subjekt vystál aj niekoľko hodín! (viď priložené video)

Aká to márna strata času z našich krátkych životoch?

Stránka www.dane.sk Vám prináša špičkový návod na to, ako podať daňové priznanie v posledný deň lehoty, t.j. dňa 31.3.2009 včas a bez stresov, bez potreby ísť na poštu alebo daňový úrad.

Video návod už spracovávame a prinesieme Vám ho v priebehu 72 hodín - tešíme sa na Vašu návštevu.