Smer logo
 

Prezident podpísal protikrízový balík daňových zákonov

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes podpísal ďalší balíček protikrízových opatrení zameraných predovšetkým na oblasť daní.

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa od začiatku marca tohto roka do konca budúceho roka zvýši nezdaniteľná časť základu dane z 19,2-násobku životného minima na jeho 22,5-násobok. V tomto roku to znamená nárast ročnej nezdaniteľnej sumy z 3 435,27 eur na 4 025,70 eur.

Zároveň sa zmení aj začiatok klesania nezdaniteľnej časti zo 100-násobku životného minima na jeho 86-násobok. Tzv. milionárska daň sa tak začne uplatňovať pri príjme nad 15 387 eur ročne. Vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane sa zvýši aj zamestnanecká prémia, na ktorú majú zamestnanci nárok od začiatku tohto roka, pričom prvýkrát si ju budú môcť priznať v budúcom roku.

Podporiť predovšetkým malých a stredných podnikateľov má presunutie niektorých druhov hmotného majetku do nižších odpisových skupín, či zavedenie samostatného odpisovania jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku. Zvýši sa taktiež hranica pre odpisovanie jednotlivých druhov majetku. V prípade odpisovaného hmotného majetku sa táto hranica zvyšuje z 996 eur na 1 700 eur a pri nehmotnom majetku z 1 660 eur na 2 400 eur.

Súčasťou balíčka daňových noviel zákonov, ktoré prezident podpísal, je aj novela zákona o spotrebnej dani z liehu a novela zákona o dani z minerálnych olejov, ktoré majú predovšetkým znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov. Ide konkrétne o zavedenie možnosti zníženia zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh, či o zjednotenie podmienok pre všetkých výrobcov metylesteru repky olejnej (MERO).

Účinnosť noviel oboch zákonov o spotrebnej dani je 1. marca 2009.

Hlava štátu podpísala aj novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Novelou zákona sa od 1. marca umožní obciam a vyšším územným celkom použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj ďalšie zdroje, a to príjmy kapitálového rozpočtu a finančné prostriedky z minulých rokov.

Pri použití týchto príjmov sa nebude vyžadovať dodržanie povinností o vyrovnanosti bežného rozpočtu pri jeho zostavovaní ako aj hospodárení ku koncu rozpočtového roka. "Cieľom je zmierniť predpokladaný výpadok daňových príjmov v rozpočtoch územnej samosprávy ako dôsledok prijatia protikrízových opatrení v zákone o dani z príjmov fyzických osôb," zdôvodnilo ministerstvo financií.

Z celého balíka daňových zákonov schválených Národnou radou SR tak zostáva prezidentovi ešte podpísať novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Podľa nej by sa s účinnosťou od 1. apríla skrátila lehota na vrátenie nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty zo 60 dní na 30 dní a umožnila by sa skupinová registrácia platiteľov DPH.

Zdroj: SITA • 23.02.2009