Smer logo
 

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane

S účinnosťou od 1. marca 2009 sa novelou zákona o dani z príjmov č. 60/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem iných zmien a doplnkov, zmenila výška nezdaniteľnej časti základu dane u fyzických osôb na zdaňovacie obdobie rokov 2009 a 2010 takto:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  • ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 15 387,12 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane je 4 025,70 eura
  • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 15 387,12 eura, tak nezdaniteľnou časťou základu dane je rozdiel medzi sumou 7 872,48 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Vzhľadom na účinnosť novely zákona o dani z príjmov od 1. marca 2009, pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa zamestnancom v mesiaci január a február 2009 uplatní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane zo sumy 3 435,27 eura (286,27 eura mesačne) podľa znenia zákona o dani z príjmov účinného do 28. februára 2009.

Od 1. marca 2009 bude zamestnávateľ uplatňovať 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane zo sumy 4 025, 70 eura takto: 335,475 eura, po zaokrúhlení 335,47 eura.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo MF SR nasledovné oznámenie:

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu

pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Viera Mezeiová / 5958 2436 Číslo: MF/011585/2009-72

26. február 2009

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

Podľa § 35 ods. 1písm. b) zákona o dani z príjmov sa pri výpočte zdaniteľnej mzdy za príslušný kalendárny mesiac zohľadňuje za ustanovených podmienok 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) v znení § 52g ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 01.03.2009 za rok 2009 suma 4 025, 70 eura.

2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uvedenej v bode 1 tohto oznámenia vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto: 4025,70 : 12 = 335,475 eura, zaokrúhlene 335,47 eura.

3. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac január a február 2009 sa pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použije suma podľa bodu 2 oznámenia č. MF/030427/2008-72 zo dňa 25. novembra 2008, t. j. suma 286,27 eura.

4. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec až december 2009 sa pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použije suma podľa bodu 2 tohto oznámenia, t. j. suma 335,47 eura.

5. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 tohto oznámenia predstavuje sumu 4 025,64 eura (335,47 x 12 = 4 025,64) a za mesiace január a február 2009 bola uplatnená 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane v nižšej sume, na konci roka 2009 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1 tohto oznámenia, t. j. vo výške 4 025,70 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,06 eura za zdaňovacie obdobie) a rozdiel vzniknutý zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie roku 2009 s účinnosťou od 01.03.2009.

Ing. Adrián Belánik, v. r. • generálny riaditeľ • sekcie daňovej a colnej