Smer logo
 

Nepodpísané daňové priznanie platí!

Medzi najčastejšie chyby daňovníkov pri podávaní daňových priznaní patria chýbajúce rodné číslo, základné údaje o partnerovi, ak si na neho uplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane, ale niektorí sa zabudnú pod svoje daňové priznanie aj podpísať.

Daňovníci pri podávaní daňového priznania zvyknú tiež zvoliť nesprávny typ tlačiva. V tomto prípade sa daňové priznanie nepovažuje za podané. Medzi chyby patria aj chýbajúce alebo neúplné údaje o vyživovaných deťoch na účely daňového bonusu.

"Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti a úplnosti podaného daňového priznania, oznámi správca dane tieto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal," konštatuje riaditeľka odboru služieb pre verejnosť Daňového riaditeľstva (DR) SR Beáta Uhrínová. Vo výzve správca dane určí daňovníkovi primeranú lehotu na vyjadrenie a poučí daňový subjekt o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov.

V prípade, že daňovník nedostatky neodstráni, je správca dane podľa zákona oprávnený určiť daň podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii, alebo ktoré si sám zaobstará i bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Zdroj: CTK • 28.3.2009