Smer logo
 

FAQ - Priznanie DPFO 2008 - V. časť

Najčastejšie otázky pri podávaní daňových priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2008

V roku 2008 som pracovala prvé 3 mesiace na plný pracovný úväzok. Od apríla 2008 som nezamestnaná a poberám invalidný dôchodok. Môžem si uplatniť v daňovom priznaní za rok 2007 nezdaniteľnú časť základu dane?

Ak daňovník nemá dôchodkový vek, kedy sa invalidný dôchodok považuje za starobný a vtedy nie je nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka resp. len na jej pomernú časť, za rok 2008 má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku pracuje.

V apríli 2008 som sa oženil. Manželka nemala v roku 2008 žiadny príjem. Môžem si na ňu uplatniť odpočítateľnú položku od základu dane ?

Ak sa daňovník oženil v priebehu roka 2008, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku za rok 2008 v pomernej sume (za 8 mesiacov, t.j. za počet mesiacov, za ktoré bola na začiatku mesiaca splnená podmienka, že bol daňovník ženatý) v zmysle § 11 ods.6 zákona o dani z príjmov

Môže si uplatniť daňovník nezdaniteľnú časť na manželku za rok 2008, ak manželka v máji 2008 zomrela a v roku 2008 nemala žiadny príjem ?

V zmysle § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (žitie v domácnosti s manželkou). To znamená, že manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v pomernej sume t.j. za 5mesiacov.

Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá nemá žiadny vlastný príjem, žijeme v spoločnej domácnosti, ale v občianskom preukaze má každý trvalý pobyt na inej adrese?

Podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa môže základ dane daňovníka znížiť o nezdaniteľnú časť na manželku v prípade, ak žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa ďalšie 26 podmienky uvedené v tomto ustanovení. Pri uplatňovaní tejto nezdaniteľnej časti základu dane nie je rozhodujúce trvalé bydlisko, ale žitie v (spoločnej ) domácnosti.

Čo sa rozumie pod pojmom účelové sporenie ?

Účelovým sporením je vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa osobitných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, na zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi po dovŕšení 55 rokov života.

Čo sa rozumie pod pojmom poistné na životné poistenie ?

Životným poistením je životné poistenie, z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.

Ako si mám uplatniť odpočet v sume 12 000 Sk - u svojho zamestnávateľa požiadaním o ročné zúčtovanie preddavkov, alebo si musím podať daňové priznanie?

Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie vo výške preukázateľne zaplatenej v roku 2008 v úhrnnej sume do 12 000 Sk, možno odpočítať pri ročnom zúčtovaní preddavkov u zamestnávateľa, resp. ak zamestnanec nepožiadal o jeho vykonanie a podáva daňové priznanie, túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť pri jeho podaní.

Je potrebné potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie priložiť ako prílohu k daňovému priznaniu ?

Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov je povinný predložiť zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pri vykonávaní ročného zúčtovania. Toto potvrdenie nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu. 27 Daňový bonus

Aká je výška daňového bonusu za rok 2008 a akú výšku zdaniteľných príjmov musel daňovník za rok 2008 dosiahnuť, aby mal nárok na daňový bonus?

Daňový bonus za rok 2008 bol 6 822 Sk. Výška mesačného daňového bonusu za január – jún 2008 bola 555 Sk mesačne, za júl až december 2008 bola 582 Sk mesačne. Výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti na uplatnenie daňového bonusu za rok 2008 musí byť aspoň 48 600 Sk. U daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) výška zdaniteľných príjmov musí byť aspoň vo výške 48 600 Sk a vykázanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 .

Som živnostník a za rok 2008 som vykázal stratu. Môžem si uplatniť v daňovom priznaní daňový bonus na vyživované dieťa ?

Jednou z podmienok na uplatnenie daňového bonusu je, že daňovník – živnostník musí dosiahnuť v zdaňovacom období roka 2008 príjem aspoň vo výške 48 600 Sk a vykázať základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Ak teda daňovník vykázal stratu, nemá nárok na daňový bonus.

Mám nárok na bonus v plnej výške, ak som podmienku výšky príjmu splnila, ale zamestnaná som len od 1.10.2008? Dovtedy som bola na rodičovskej dovolenke a manžel je nezamestnaný.

Ak mal daňovník v roku 2008 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 48 600 Sk, alebo zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 48 600 Sk a vykázal základ dane, (čiastkový základ dane) a splnil ďalšie podmienky uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť daňový bonus. Ak teda daňovník dosiahol za tri mesiace roka 2008 zdaniteľný príjem aspoň 48 600 Sk, má nárok na daňový bonus v plnej výške 6 822 Sk.

V mesiaci jún 2008 som odišla na materskú dovolenku. Môj príjem za toto obdobie bol 80 000 Sk Dieťa sa mi narodilo v júli 2008. Som slobodná matka, mám nárok na daňový bonus ?

Nárok na daňový bonus si uplatní daňovník na vyživované - nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti, ak dosiahne za rok 2008 zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 48 600 Sk a to bez ohľadu na to, za aké obdobie roka príjem dosiahol (mesiac, polrok, celý rok). V uvedenom prípade daňovníčka spĺňa podmienku ročného príjmu na uplatnenie daňového bonusu za mesiace 7-12/2008 v sume 6 x 582 Sk t. j. 3 492 Sk.

Som rozvedený a chcem si uplatňovať daňový bonus na vlastné deti. Aké doklady je potrebné predložiť ? 28

Daňovník má nárok na daňový bonus, ak ide o vyživované dieťa (vlastné, osvojené ...), žijúce s daňovníkom v domácnosti, za podmienky dosiahnutia výšky príjmu v roku 2008 aspoň 48 600 Sk. Ak daňovník žije s vlastnými deťmi v domácnosti (prispieva na príjmy a výdavky domácnosti) môže si uplatniť nárok na daňový bonus. Ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO a uplatňuje si nárok na daňový bonus alebo jeho pomernú časť pri podaní daňového priznania, prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu (napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy).

Môžem si uplatniť daňový bonus ak som cudzinec a mám doklad o povolení na pobyt, na ktorom je uvedená platnosť trvalého pobytu do 31.12.2009 ? Bol som celý rok zamestnaný.

Ak má daňovník na území SR povolený trvalý pobyt a v roku 2008 dosiahol príjmy zo závislej činnosti v sume aspoň 48 600 Sk, má nárok na daňový bonus na vyživované /nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti po celé zdaňovacie obdobie, ak si nárok neuplatnila manželka.

Syn študuje bakalárske štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Druhý ročník si chce rozložiť na dva roky, čím sa dĺžka bakalárskeho štúdia predĺži na 4 roky. Budem mať nárok na daňový bonus, keď syn bude študovať štvrtý rok ?

Ak študent študuje štvrtý rok bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky, prekročí jeho štandardnú dĺžku. V tomto prípade nevznikne daňovníkovi nárok na uplatnenie daňového bonusu na ním vyživované dieťa (študuje štvrtý rok).

Dcéra skončila strednú školu maturitnou skúškou 30.5.2008. Do zamestnania nastúpila 15.6.2008. Dokedy mám nárok na daňový bonus ?

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (najdlhšie do konca školského roka t.j. do 31.8. 2008), ak dieťa nezačne vykonávať zárobkovú činnosť (zamestnanie sa v pracovnom pomere - mimo dohôd, alebo začne podnikať od 1. dňa kalendárneho mesiaca) alebo sa nezaeviduje na Úrade práce. V tomto prípade si daňovník uplatní daňový bonus aj za jún 2008, za podmienky dosiahnutia zákonom stanovenej výšky zdaniteľných príjmov.

Posudzuje sa študent denného štúdia ako nezaopatrené dieťa medzi skončením VŠ I. stupňa a začatím VŠ II. stupňa aj vtedy, ak sa zamestná na pracovnú zmluvu počas uvedeného obdobia ? 29

Sústavnou prípravou na povolanie je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium prvého stupňa. V prípade, že vyživované (nezaopatrené) dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti počas sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole (bez prerušenia) poberá príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania, poberanie takéhoto príjmu nezaopatreným dieťaťom nemá vzájomný súvis s nárokom na daňový bonus.

V roku 2008 som poberal príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v Českej republike, ktoré sú zdaňované podľa platných českých daňových zákonov, ale na území SR nemám príjmy. Môžem si uplatniť daňový bonus pri predkladaní daňového priznania v SR ?

Ak daňovník poberal príjem zo zahraničia ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (trvalý pobyt na území SR), má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo všetkých príjmov. Pokiaľ v roku 2008 dosiahol zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 48 600 Sk, má nárok na daňový bonus za podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov.

zdroj: DRSR.sk • 25.2.2009