Smer logo
 

FAQ - Priznanie DPFO 2008 - IV. časť

Najčastejšie otázky pri podávaní daňových priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2008

Som študentom vysokej školy. V mesiacoch júl až september som bol na brigáde. Mám z dosiahnutých príjmov podať daňové priznanie ?

V prípade, ak zdaniteľné príjmy daňovníka - študenta boli v roku 2008 nižšie ako 49 248 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Ak tieto príjmy boli vyššie ako 49 248 Sk, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A. Daňovník môže podať daňové priznanie aj napriek tomu, že mu takáto povinnosť nevyplýva podľa § 32 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak študent podá daňové priznanie a príjem nemal vyšší ako 98 496 Sk, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2008 pri základe dane do 513 000 Sk bola 98 496 Sk, pri výpočte dane mu vznikne preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní miestne príslušný daňový úrad vráti.

Ako sa zdaňujú príjmy z brigádnickej práce študentov - cez prázdniny v zahraničí. Daň v zahraničí im bola zrazená. Musia podávať daňové priznanie ?

Aj na študentov sa vzťahuje ustanovenie § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území SR aj zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník je povinný všetky príjmy dosiahnuté v zdaňovacom období vysporiadať na území SR. Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa na príjmy zo závislej činnosti dosiahnuté v zahraničí použije metóda, ktorá vyplýva zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených medzi SR a príslušným štátom, v ktorom študenti poberajú príjmy. Ak študent v zdaňovacom období dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), podá daňové priznanie typu A. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2008 nevzniká študentovi, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2008 nepresiahli sumu 49 248 Sk.

Som študentka denného štúdia a popri štúdiu som mala v roku 2008 príjem z výhry v reklamnom žrebovaní vo výške 60 000 Sk a príjmy z brigádnickej činnosti v sume 30 000 Sk. Z výhry aj z príjmov z brigádnickej činnosti mi bola zrazená daň a ja som dostala len zdanenú čiastku. Mám nárok na vrátenie dane?

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2008 môže daňovník podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a daň vybranú zrážkou z prijatej peňažnej výhry a z príjmov zo závislej činnosti si v ňom odpočíta od dane ako preddavok. Po uplatnení odpočítateľnej položky v súlade s § 11 zákona o dani z príjmov (za rok 2008 je to pri základe dane do 513 000 Sk suma 98 496 Sk na daňovníka) daňovníkovi vznikne daňový preplatok, na ktorý má nárok na vrátenie. Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, nakoľko dosiahol príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 (brigáda) a ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov (výhra v súťaži). Súčasťou daňového priznania sú kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka a výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov (§ 5). 20 Daňovník – dôchodca

Som dôchodca a okrem dôchodku som mal v roku 2008 príjem z predaja garáže, ktorú som vlastnil 4 roky. Musím podať daňové priznanie ?

Príjem z predaja nehnuteľnosti (garáže) je podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak táto podmienka nie je splnená, príjem z predaja nehnuteľnosti (garáže) podlieha zdaneniu. V prípade, ak príjmy z predaja garáže boli v roku 2008 nižšie ako 49 248 Sk, daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Ak príjmy z predaja garáže boli vyššie ako 49 248 Sk, daňovník ich uvedie do daňového priznania k dani z príjmov FO typ B, do časti ostatné príjmy.

Som starobný dôchodca. V roku 2008 mi bol vyplatený podiel na majetku a výnosoch za rok 2007 vo výške 50 000 Sk, ktoré vyplácalo združenie vlastníkov lesa. Musím z dôvodu, že mi bol vyplatený tento podiel podávať daňové priznanie ?

Podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je podiel člena pozemkového spoločenstva na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva. Ak ide o vyplatené podiely členov pozemkového spoločenstva na výnosoch a majetku, potom tento príjem nie je predmetom dane, a z dôvodu jeho prijatia nie je daňovník povinný podávať daňové priznanie, ak v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol iné zdaniteľné príjmy.

V roku 2008 som bol ako dôchodca zamestnaný na dohodu o vykonaní práce. V jednom mesiaci som mal príjem do 5 000 Sk a daň vybranú zrážkou a v inom mesiaci nad 5 000 Sk a zrazenú preddavkovú daň. Môj celkový príjem za rok 2008 bol 49 000 Sk. Mám nárok na vrátenie dane ?

Ak dôchodca v roku 2008 poberal len zdaniteľné prímy zo závislej činnosti nepresahujúce sumu 49 248 Sk, neuplatňoval si daňový bonus a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň alebo mu vyberal daň zrážkou, môže využiť § 46 zákona o dani z príjmov. Nakoľko celkové zdaniteľné príjmy u dôchodcu nepresiahli sumu 49 248 Sk, v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A na r. 54 – daňová povinnosť uvedie nulu. Preddavky na daň alebo daň zrážkou, ktoré mu zrážal zamestnávateľ uvedie ako preddavky. Po ich odpočítaní od daňovej povinnosti vznikne dôchodcovi preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní miestne príslušný daňový úrad vráti. Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške zúčtovaných a vyplatených príjmov a zrazených preddavkoch na daň za rok 2008.

Sme manželia dôchodcovia a v roku 2008 sme mali príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorú máme v bezpodielovom spoluvlastníctve 148 tis. Sk. Iný príjem okrem starobného dôchodku 21 sme nemali. Manželka sa registrovala na daňovom úrade a bolo jej pridelené DIČ. Musí podať manželka, ktorá má DIČ, daňové priznanie za rok 2008 ?

Podľa § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov sa príjem z prenájmu nehnuteľností, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahŕňa do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie tohto príjmu. To znamená, že je iba na rozhodnutí manželov, v akom pomere si budú príjem z prenájmu nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie 2008 deliť. Ak sa rozhodnú, že príjem 148 000 Sk budú deliť rovnakým dielom, t.j. na každého z manželov 74 000 Sk a každý z manželov si uplatní oslobodenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov v sume 25 650 Sk, potom u každého z manželov ostane príjem podliehajúci dani v sume 48 350 Sk. Keďže táto suma nepresahuje sumu 49 248 Sk, po prekročení ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ani jeden z manželov nebude mať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2008, za predpokladu, že ani jeden z manželov nedosiahol žiadny iný príjem okrem starobného dôchodku.

Som invalidná dôchodkyňa a manžel poberá starobný dôchodok. V roku 2008 som začala podnikať, mám obchod s potravinami. Ako máme podať daňové priznanie ?

Dôchodky podľa § 9 zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené. To znamená, že manžel, ak nemal v roku 2008 žiadne iné príjmy ako starobný dôchodok, nemusí podať daňové priznanie. Manželka je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, ak za rok 2008 dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 49 248 Sk. Nakoľko poberala invalidný dôchodok, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 98 496 Sk (ak je jej základ dane rovný alebo nižší ako 513 000 Sk). Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela resp. jej časť by si mohla uplatniť v prípade, ak výška starobného dôchodku manžela v roku 2008 bola nižšia ako 98 496 Sk. 22 Nezdaniteľné časti základu dane

Koľko je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2008 a koľko je životné minimum v tom istom roku ?

Suma životného minima k 1.1.2008 bola 5 130 Sk. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2008, u ktorého je základ dane rovný alebo nižší ako 513 000 Sk je 98 496 Sk, ďalej sa znižuje v nadväznosti na výšku základu dane daňovníka a vyčísli sa podľa dosiahnutého ročného základu dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Ako si vypočítam nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ?

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vyčísli podľa dosiahnutého ročného základu dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia a znižuje sa v nadväznosti na výšku základu dane daňovníka. Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 513 000 Sk, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2008 je 98 496 Sk. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 513 000 Sk, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2008 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 226 746 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka.

Kto má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ?

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka má každý daňovník - fyzická osoba (napr. aj študent, nezaopatrené dieťa, cudzinec, poberateľ invalidného dôchodku, ak poberateľ nie je v dôchodkovom veku, poberateľ vdovského dôchodku), ktorá poberá zdaniteľné príjmy.

Kto nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ?

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá daňovník - fyzická osoba, ktorá je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo jej takýto dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane (98 496 Sk). Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu 98 496 Sk, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou 98 496 Sk a vyplatenou sumou dôchodku.

Ako si vypočítam nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) ? 23

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vyčísli podľa dosiahnutého ročného základu dane daňovníka a vlastných príjmov manželky (manžela). Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 906 984 Sk a - manželka (manžel) nemala v roku 2008 žiadny vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2008 je 98 496 Sk - manželka (manžel) mala v roku 2008 vlastný príjem nepresahujúci sumu 98 496 Sk, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2008 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 98 496 Sk a vlastným príjmom manželky (manžela) - manželka (manžel) mala v roku 2008 vlastný príjem presahujúci sumu 98 496 Sk, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2008 je nula. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 906 984 Sk a - manželka (manžel) nemala v roku 2008 žiadny vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2008 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 325 242 Sk a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule - manželka (manžel) mala v roku 2008 vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2008 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 325 242 Sk a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Čo sa považuje za vlastný príjem manželky ?

Za vlastný príjem manželky sa považuje vlastný príjem manželky, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka v roku 2008 bola povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky, štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Čo patrí medzi štátne sociálne dávky ?

Medzi štátne sociálne dávky patria: príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom.

Manželka mala v roku 2008 vlastný príjem nepresahujúci sumu 98 496 Sk. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manželku ?

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku podľa § 11 ods. 3 písm. a) resp. b) zákona o dani z príjmov. Ak je základ dane daňovníka v roku 2008 rovnajúci 24 sa alebo nižší ako 906 984 Sk a manželka žijúca s manželom v domácnosti mala v roku 2008 vlastné príjmy nepresahujúce sumu 98 496 Sk, nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2008, ktorú si môže manžel odpočítať zo základu dane, je rozdiel medzi sumou 98 496 Sk a vlastným príjmom manželky. Ak je základ dane daňovníka v roku 2008 vyšší ako 906 984 Sk a manželka mala v roku 2008 vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2008 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 325 242 Sk a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky.

Manžel mal v roku 2008 príjem zo živnosti v sume 300 000 Sk, vykázal základ dane 65 000 Sk. Žiadne iné príjmy nemal. Akú čiastku si môžem odpočítať od základu dane na manžela pri podávaní daňového priznania

Pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) podľa § 11 ods.3 zákona o dani z príjmov sa vychádza z vlastného príjmu manžela (manželky), nie zo základu dane a u daňovníka - manželky, ktorá si chce uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane na manžela, sa posudzuje základ dane za zdaňovacie obdobie.

Som starobný dôchodca celý 2008. Ako sa na mňa vzťahuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, ak som za rok 2008 zarobil viac ako je nezdaniteľná časť základu dane a ako v prípade, ak som zarobil menej ako je nezdaniteľná časť základu dane ?

Pre daňovníka – dôchodcu je pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane rozhodujúca výška dôchodku. Ak je daňovník k 1.1.2008 poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku a tento dôchodok za rok 2008 je vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane (98 496 Sk), základ dane sa mu neznižuje o túto nezdaniteľnú časť a zdaňuje sa mu celý jeho príjem. Ak mal dôchodca v roku 2008 vyplatený dôchodok (do 31.12.2008) v nižšej sume, ako je nezdaniteľná časť základu dane v roku 2008 (98 496 Sk), uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane vo výške rozdielu medzi sumou vyplateného dôchodku a nezdaniteľnou časťou.

Manželka v roku 2008 nepracovala, v priebehu roka odišla na materskú dovolenku poberala materské, dostala príspevok pri narodení dieťaťa, potom poberala rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manželku ?

Do vlastného príjmu manželky sa v uvedenom prípade na účely nezdaniteľnej časti základu dane na manželku nezapočítava príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa. Vymenované príspevky sú štátne sociálne dávky, preto sa do vlastného príjmu manželky nezahŕňajú. 25 Materské sa do úhrnu príjmov manželky započítava a má vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude daňovník – manžel uplatňovať na manželku. Manžel si bude môcť uplatniť sumu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku podľa výšky svojho dosiahnutého ročného základu dane a vlastných príjmov manželky (rozdiel medzi sumou vypočítanou podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov a sumou vyplateného materského v roku 2008).

zdroj: DRSR.sk • 25.2.2009