Smer logo
 

FAQ - Priznanie DPFO 2008 - II. časť

Najčastejšie otázky pri podávaní daňových priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2008

Som podnikateľ, v roku 2008 mi vznikol z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie nedoplatok. Ako mám správne postupovať pri jeho vysporiadaní ?

Nedoplatok z ročného zúčtovania na zdravotné poistenie súvisiaci s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, je 7 daňovým výdavkom. U daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z dosiahnutých príjmov, sa tento preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatní v kombinácii s percentuálnymi výdavkami.

Som podnikateľ, v roku 2008 mi vznikol z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie preplatok. Ako mám správne postupovať pri jeho vysporiadaní ?

Z poistného zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov, vráteného zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného sa od 1.1.2008 v súlade s § 43 ods. 3 písm. l) zákona o dani z príjmov vyberá daň zrážkou. Daňovník, ktorý je o preplatku povinný účtovať, zahrnie tento príjem do základu dane. Daňovník, ktorý o tomto príjme nie je povinný účtovať (napr. daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z dosiahnutých príjmov), sa môže rozhodnúť, či využije možnosť a daň zrazenú z preplatku bude považovať za preddavok na daň, ktorý si odpočíta od dane vypočítanej v daňovom priznaní a preplatok zahrnie do základu dane alebo daň zrazenú z preplatku bude považovať za definitívne splnenie daňovej povinnosti z tohto príjmu, pričom v takomto prípade príjem do základu dane nezahrnie.

Ako manželia prenajímame byt v bezpodielovom spoluvlastníctve. Obaja máme Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ. Je však výhodnejšie, ak by celý príjem z prenájmu v sume 120 000 Sk za rok 2008 priznala manželka. Môžeme tak urobiť ?

Podľa § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov sa príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahrnie do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie tohto príjmu. To znamená, že je iba na rozhodnutí manželov, v akom pomere si budú príjem z prenájmu nehnuteľnosti deliť. Ak manželka v roku 2008 nedosiahla žiadny iný príjem, môže celý príjem priznať manželka. Potom po uplatnení oslobodenia (25 650 Sk) uvedie do daňového priznania príjem ponížený o túto sumu a do daňových výdavkov zahrnie skutočne vynaložené výdavky alebo výdavky percentom z príjmov. Manželka si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 98 496 Sk, ak má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čím jej môže vzniknúť nulová daňová povinnosť. Daňové priznanie však podať musí. Manžel môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ak dosiahol iba príjem zo závislej činnosti. Registračná a oznamovacia povinnosť neovplyvňuje spôsob zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností. 8 Daňovník s príjmami zo závislej činnosti

Kedy musí daňovník iba z príjmami zo závislej činnosti podať daňové priznanie ?

Ak zamestnancovi zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2008 (napr. zamestnanec mal aj iné druhy príjmov, ktoré neboli oslobodené od dane, alebo nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo nepredložil v stanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania), je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO.

Ak daňovník iba s príjmami zo závislej činnosti podáva daňové priznanie, čo musí k priznaniu doložiť.

Ak daňovník iba s príjmami zo závislej činnosti podáva daňové priznanie, prílohou priznania sú kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti (vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, pri ktorých sa daňovník rozhodol príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň do preddavkov na daň) plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí za rok 2008, kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2008, ak bolo vykonané. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu (napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy), ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus alebo jeho pomernú časť pri podaní daňového priznania. Ak doklady k daňovému bonusu daňovník predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.

Zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2008. Teraz som však zistil, že som mal aj iné druhy príjmov, ktoré som zamestnávateľovi v žiadosti neuviedol. Ako mám postupovať ?

Ak daňovník, fyzická osoba dosiahol v roku 2008 aj iné druhy zdaniteľných príjmov, pričom mu bolo zamestnávateľom vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňovú povinnosť v danom prípade vysporiada podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B z dôvodu, že je povinný ho podať z titulu poberania rôznych druhov príjmov. Prílohou daňového priznania je tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní s vyplnenou 2. stranou o vysporiadaní nedoplatku /preplatku na daň za rok 2008.

V roku 2008 mi bol vydaný živnostenský list. V tomto roku som nemala žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti, mala som len príjmy zo závislej činnosti. Som povinná podať daňové priznanie za rok 2008, v ktorom uvediem nulové príjmy a výdavky z podnikania ?

Ak daňovník v zdaňovacom období roku 2008 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a mohol požiadať 9 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti (do 16.2.2009). Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2008 presiahol sumu 49 248 Sk). Ak podá daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A odporúčame, aby oznámil miestne príslušnému daňovému úradu (aj keď takáto povinnosť zo zákona o dani z príjmov nevyplýva), že nepoberal príjmy z podnikania.

Za rok 2008 som mala viacero druhov príjmov, súbeh pracovných pomerov, príjmy z dohody o vykonaní práce, ktoré nepresiahli sumu 5000 Sk a kde príjem bol zdaňovaný zrážkovou daňou, taktiež mám živnosť. Daňové priznanie si podávam sama. Je potrebné v ňom uviesť príjmy z dohôd, keď tento príjem sa z hľadiska zdanenia považuje za vysporiadaný?

Ak daňovník v priebehu roka 2008 poberal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré v zmysle § 43 zákona o dani z príjmov boli zdanené zrážkovou daňou a daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j. príjem sa považuje za definitívne zdanený zrážkou, ide o daňovo vysporiadaný príjem, ktorý sa v daňovom priznaní neuvádza.

S manželom sme za rok 2008 dosiahli okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú sme mali v BSM. Musíme podať daňové priznanie. Je potrebné, aby sme daňové priznanie podali obaja, alebo môže daňové priznanie podať len jeden z manželov ?

Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov. Môžu sa však dohodnúť aj tak, že príjmy bude zdaňovať len manžel alebo manželka. Z uvedeného vyplýva, že ak sa manželia dohodnú, daňové priznanie môže podať len jeden z manželov.

Od 1. 1. 2008 platí novela zákona o dani z príjmov, v ktorej sa doplnil § 43 ods. 3 písm. l), podľa ktorého z poistného zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vráteného zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného sa daň vyberie zrážkou. Ako má podľa tejto novely postupovať zamestnávateľ ?

Ustanovenie § 43 ods. 3 písm. l) zákona o dani z príjmov v znení platnom od 1.1.2008 sa týka zdanenia preplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré vypláca príslušná zdravotná poisťovňa fyzickej osobe (preplatok zdaní daňou zrážkou), ktorá mala povinnosť vykonania ročného zúčtovania sama za seba. Ak ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykoná za zamestnanca zamestnávateľ, preplatok zamestnancovi sa zo zdravotnej poisťovne vráti cez zamestnávateľa a tento preplatok je príjmom zamestnanca podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, ktorý zdaní zamestnávateľ v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci vrátenia tohto preplatku. 10 Daňovník s ostatnými príjmami

V roku 2008 som mala okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z prenájmu bytu. Musím podať daňové priznanie?

Príjmy z prenájmu sú v zákone o dani z príjmov uvedené v § 6 ods. 3. Ak daňovník v roku 2008 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z prenájmu, ktoré presiahli sumu 25 650 Sk, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, v ktorom uvedie príjmy dosiahnuté u svojho zamestnávateľa a do príjmov z prenájmu zahrnie sumu nad 25 650 Sk. Ak tieto príjmy nepresiahli sumu 25 650 Sk, nemusí podať daňové priznanie, mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

V roku 2008 som mal okrem príjmov zo zamestnania aj príležitostné príjmy. Musím podať daňové priznanie?

Príležitostné príjmy sú v zákone o dani z príjmov uvedené v § 8 ods. 1 písm. a). Ak daňovník v roku 2008 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti aj príležitostné príjmy presahujúce sumu 25 650 Sk, je povinný podať daňové priznanie typ B, v ktorom uvedie príjmy zo závislej činnosti a príjmy z príležitostných činností presahujúce sumu 25 650 Sk. Ak tieto príjmy nepresiahli sumu 25 650 Sk, nemusí podať daňové priznanie, mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

V roku 2008 som mal len príjmy z prenájmu a príležitostné príjmy. Musím podať daňové priznanie ?

Ak mal daňovník v roku 2008 príjmy z prenájmu nehnuteľností a príležitostné príjmy, ktoré po odpočítaní sumy oslobodenej od dane nepresiahli sumu 49 248 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie. Ak však takéto príjmy boli vyššie ako 49 248 Sk, je povinný daňovú povinnosť vysporiadať podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. Príjmy z prenájmu a z príležitostných činností sú v roku 2008 do sumy 25 650 Sk (úhrn týchto príjmov) oslobodené od dane, takže sa zdaňuje len príjem prevyšujúci túto sumu.

V roku 2008 som predal akcie. Musím podať daňové priznanie ?

Príjmy z predaja cenných papierov nadobudnutých od 1.1.2004 už nie sú oslobodené od dane. Od dane sú v roku 2008 oslobodené tieto príjmy znížené o výdavky do sumy 25 650 Sk a zdaní sa rozdiel prevyšujúci sumu 25 650 Sk. Na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov obstaraných pred 1.1.2004 je rozhodujúca doba medzi nadobudnutím cenného papiera a jeho predajom. Ak táto doba presahuje 3 roky, príjem z predaja je oslobodený od dane. Daňovník z dôvodu, že mal takéto príjmy, nemusel podať daňové priznanie. 11

V roku 2008 som previedol členské právo v družstve. Musím tieto príjmy zdaniť ?

Príjem z prevodu členských práv družstva patrí medzi ostatné príjmy (§ 8 ods.1 písm. f/ zákona o dani z príjmov). Ak daňovník v roku 2008 dosiahol takýto príjem znížený o výdavky presahujúci sumu 25 650 Sk, je povinný podať daňové priznanie typ B, v ktorom uvedie príjmy presahujúce sumu 25 650 Sk. Na takýto príjem sa od 1.1.2004 už nevzťahuje oslobodenie, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje 5 rokov a tento druh príjmu nie je uvedený medzi príjmami oslobodenými od dane. Na zdanenie príjmu z prevodu členských podielov obstaraných pred 1.1.2004 je rozhodujúca doba medzi nadobudnutím a ich predajom. Ak táto doba presahuje 5 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane. Daňovník z dôvodu, že mal takéto príjmy, nemusí podať daňové priznanie.

Som zamestnaný a v roku 2008 som vyhral vo verejnej súťaži vecnú cenu v hodnote 50 000 Sk. Okrem tejto výhry som mal za celý rok 2008 iba príjmy zo závislej činnosti. Musím podať daňové priznanie?

Ak výhry v súťažiach nie sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a ich hodnota presiahla sumu 5 000 Sk, potom nie sú oslobodené od dane. Ak daňovník vyhral vecnú cenu, ktorej hodnota presiahla sumu 5 000 Sk, táto cena v plnom rozsahu podlieha zdaneniu podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Daňovú povinnosť z takejto nepeňažnej výhry je teda výherca povinný vysporiadať osobne, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Som zamestnaný a v roku 2008 som vyhral vo verejnej súťaži peňažnú cenu 10 000 Sk. Okrem tejto výhry som mal za celý rok 2008 iba príjmy zo závislej činnosti. Musím podať daňové priznanie?

Ostatné výhry alebo ceny (ktoré nie sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách) sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane len do výšky 5 000 Sk. Ak daňovník získal takéto výhry, ktoré sú peňažného charakteru, z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Výherca z dôvodu, že vyhral peňažné prostriedky, nie je povinný podať daňové priznanie, lebo daň zrazí organizátor alebo prevádzkovateľ hry, súťaže, žrebovania a pod. Výherca peňažnej výhry však môže využiť ustanovenie § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B zahrnúť peňažnú výhru do ostatných príjmov – základu dane. Daň vybraná zrážkou sa bude považovať za preddavok na daň a v prípade, ak suma preddavku bude prevyšovať vypočítanú výšku dane v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie daňového preplatku. 12 Daňovník s oslobodenými príjmami

V roku 2008 som bola na materskej dovolenke, poberala som materské a potom do konca roka štátny príspevok. Musím podať daňové priznanie ?

Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) sú od dane oslobodené aj dávky sociálneho poistenia (materské) a štátne sociálne dávky (štátny príspevok). Daňovník z dôvodu poberania takýchto príjmov nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, pretože príjem oslobodený od dane sa v daňovom priznaní neuvádza. Poznamenávame, že ak si manžel bude v roku 2008 uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane na manželku, do vlastného príjmu manželky sa materské zahŕňa (štátny príspevok nie).

Zdaňuje sa príspevok za opatrovanie, ktorý dostávam za celodennú starostlivosť o zdravotne postihnutého syna ?

Ak sa matka stará o syna, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, príspevok, ktorý matka dostáva je podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Avšak príjem z činnosti osobného asistenta, ktorý vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie, sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov t.j. príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním. Na tento príjem sa oslobodenie podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov nevzťahuje. Daňovník, ktorý dosiahol príjem za vykonávanie osobnej asistencie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

zdroj: DRSR.sk • 25.2.2009