Smer logo
 

FAQ - Priznanie DPFO 2008 - I. časť

Najčastejšie otázky pri podávaní daňových priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2008

Aká je hranica príjmov za rok 2008, kedy daňovník musí podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2008 ?

Daňové priznanie podáva daňovník, ak za rok 2008 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 49 248 Sk. Daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2008 nepresiahli sumu 49 248 Sk, ale vykázal daňovú stratu, je tiež povinný podať daňové priznanie.

Komu a dokedy sa podáva daňové priznanie za rok 2008 ?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 má daňovník tejto dane povinnosť podať v lehote do 31.marca 2009, ak zákon o dani z príjmov neurčuje inú lehotu (napr. daňový úrad daňovníkovi predĺžil lehotu na podanie daňového priznania). Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom daňovníka, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.

Na akých tlačivách sa podáva daňové priznanie za rok 2008 ?

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 sa použijú tlačivá, ktoré platili pre rok 2007 vydané MF SR č. 097165/2007 (typ A) a MF SR č. 097167/2007 (typ B), ktorých súčasťou sú nové poučenia na vyplnenie daňového priznania.

Daňové priznanie za rok 2008 podávané v roku 2009 sa má vyplniť ešte v slovenských korunách alebo už v eurách ?

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré sa podáva po dni zavedenia eura, avšak sa týka zdaňovacieho obdobia, ktoré končí predo dňom zavedenia eura t.j. aj v daňovom priznaní za rok 2008, sa peňažné údaje vykazujú v slovenských korunách. Daňovník v daňovom priznaní v oddiele pomocné výpočty sumu dane na úhradu prepočíta konverzným kurzom 30,1260 na eurá a zaokrúhli na eurocenty nadol (v prospech daňovníka).

Ako má postupovať daňovník v prípade, ak v daňovom priznaní za rok 2008 podávanom v roku 2009 mu vznikne povinnosť zaplatiť daň ?

Daňovník daň na úhradu uvedenú v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom 30,1260 na eurá, sumu zaokrúhli na dve desatinné miesta v prospech daňovníka nadol a zaplatí v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 (do 31.3.2009) miestne príslušnému daňovému úradu.

Ako má postupovať daňovník v prípade, ak v daňovom priznaní za rok 2008 podávanom v roku 2009 mu vznikne preplatok na dani ?

Preplatok na dani vypočítaný v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 daňovník vykáže v slovenských korunách. Daňový úrad preplatok prepočíta konverzným kurzom 30,1260 na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor (v prospech daňovníka). Ak daňovému úradu vznikne povinnosť daňovníkovi vrátiť preplatok na dani z príjmov fyzickej osoby, tento preplatok na základe žiadosti daňovníka vráti v eurách.

Kedy daňový úrad vráti daňovníkovi preplatok na dani z príjmov?

Ak pri podaní daňového priznania vznikne daňovníkovi preplatok na dani (zaplatené preddavky sú vyššie ako daň uvedená v daňovom priznaní), daňový úrad naloží so vzniknutým preplatkom v zmysle § 63 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak nie je možné preplatok na dani použiť tak ako je uvedené v § 63, vráti daňový úrad 3 preplatok daňovníkovi na základe žiadosti (uvedenej v tlačive daňového priznania), najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.

Čo musí daňovník predložiť daňovému úradu, ak chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania ?

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov môže miestne príslušný daňový úrad predĺžiť najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti daňovníka. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania t.j. do16.3.2009. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže daňový úrad lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť mesiacov. Rozhodnutím o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane.

Môže daňovník po podaní daňového priznania požiadať o odklad zaplatenia dane z príjmov FO, resp. požiadať o zaplatenie dane na splátky ?

Podľa § 59 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov môže miestne príslušný daňový úrad na základe žiadosti daňovníka povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok uvedených v ustanoveniach tohto paragrafu.

Daňovník podal daňové priznanie týždeň pred lehotou na jeho podanie. O dva dni zistil, že priznanie nevyplnil správne. Ako môže túto chybu opraviť ?

Ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a zistí, že daňová povinnosť uvedená v tomto priznaní je v nesprávnej výške, môže v tejto lehote podať opravné daňové priznanie, ktoré označí krížikom ako „opravné daňové priznanie“. Za opravné sa považuje priznanie, ktoré mení (opravuje) daňovú povinnosť priznanú daňovníkom v lehote na podanie daňového priznania. Na predchádzajúce daňové priznanie sa neprihliada. 4 Daňovník s príjmami z podnikania

V roku 2008 som dosiahol príjmy z podnikania v sume 49 000 Sk, výdavky 8 000 Sk. Žiadne iné príjmy som v roku 2008 nemal. Musím podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby vyplýva z ustanovenia § 32 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník za rok 2008 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 49 248 Sk, takémuto daňovníkovi vyplýva povinnosť podať daňové priznanie. V prípade, ak daňovník za rok 2008 nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 49 248 Sk, nevyplýva mu povinnosť podať daňové priznanie. Nakoľko je daňovník registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade, skutočnosť, že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Daňové priznanie je však povinný daňovník podať vždy, keď ho daňový úrad vyzve na jeho podanie.

Som podnikateľ, v roku 2008 som dosiahol príjmy z podnikania len 49 000 Sk a vykázal som stratu (príjmy 49 000 Sk, výdavky 51 000 Sk). Musím podať daňové priznanie ?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby vyplýva z ustanovenia § 32 zákona o dani z príjmov. Ak mal daňovník za rok 2008 zdaniteľné príjmy nižšie ako 49 248 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Ak však daňovník vykázal za rok 2008 zo svojho podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu daňovú stratu, aj napriek tomu, že nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 49 248 Sk, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

V roku 2008 som bol nezamestnaný - evidovaný na úrade práce. Koncom roka som si založil živnosť, ale nemal som žiadne príjmy. Je potrebné podať daňové priznanie alebo len prehlásenie o tom, že som nedosiahol príjmy? Ak budem podávať prehlásenie, je na to tlačivo alebo nejaká predpísaná forma?

V prípade, že daňovník má vydané živnostenské oprávnenie, nedosiahol za rok 2008 zdaniteľné príjmy a nevykázal daňovú stratu, nepodáva za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie. Túto skutočnosť odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Tento zákon nestanovuje žiadne tlačivo na podávanie takýchto oznámení.

Som občan SR a podnikám na území SR aj ČR. Akým spôsobom si mám vysporiadať daňové povinnosti v SR a v ČR ?

Fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na území Českej republiky a súčasne podniká aj v Slovenskej republike, je považovaná za daňového rezidenta SR (za daňovníka s 5 neobmedzenou daňovou povinnosťou). Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je povinný vysporiadať na území SR daňovú povinnosť z celosvetových príjmov, teda aj z príjmov, ktoré dosiahne zo zdrojov na území ČR. ČR má právo zdaniť príjmy, ktoré jej umožňuje zdaniť Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku č. 238/2003 Z. z. a české vnútroštátne právne predpisy. V ČR teda vedie daňovník účtovníctvo, týkajúce sa účtovných prípadov súvisiacich s činnosťou na území ČR, samostatne podľa účtovných predpisov ČR (ak takúto povinnosť daňovníkovi ukladajú tieto účtovné predpisy). Súčasťou úplnej účtovnej evidencie slovenského daňovníka v SR sú aj účtovné prípady súvisiace s činnosťou na území ČR, nakoľko podľa § 4 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok. V SR je súčasťou základu dane tohto slovenského daňovníka podľa § 17 zákona o dani z príjmov aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa daňovej legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane. Pri zisťovaní celkového základu dane slovenského daňovníka v SR sa vychádza z ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov s výnimkou výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa českých právnych predpisov, ktoré možno uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v týchto českých právnych predpisoch. Daňové priznanie podáva daňovník fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania, na tlačive typ B. Dvojitému zdaneniu sa zamedzí podľa § 45 zákona o dani z príjmov s uplatnením príslušnej metódy podľa uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (metóda zápočtu dane).

V roku 2006 som si založil živnosť, ktorú som vo februári 2008 zrušil. V máji 2008 som si založil novú živnosť. Budem musieť podať dve daňové priznania za rok 2008 za každú živnosť zvlášť ?

V prípade, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zruší živnosť a následne začne vykonávať podnikateľskú činnosť na základe nového živnostenské oprávnenia, podáva za príslušné zdaňovacie obdobie len jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie úhrn príjmov z podnikania, ktoré daňovník dosiahol z obidvoch živností.

Aký typ daňového priznania mám podať, ak mám od 1.1.2008 pozastavenú živnosť a v roku 2008 som mal len príjmy zo závislej činnosti?

Ak daňovník v roku 2008 dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti a spĺňa podmienky uvedené v § 38 zákona o dani z príjmov, mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (16.2.2009). Ak nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, potom podá daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A. Ak daňovník, ktorý má pozastavenú živnosť neobnoví do termínu na podanie daňového priznania (31.3.2009) podnikateľskú činnosť, vzniká mu povinnosť úpravy čiastkového základu dane z príjmov z podnikania. Podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva upraví základ dane napr. o cenu 6 nespotrebovaných zásob, alebo o výšku neuhradených pohľadávok, výšku záväzkov. Ak teda daňovník eviduje položky, o ktoré je potrebné upraviť základ dane, potom mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov typ B, v ktorom vysporiada aj čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti.

Syn začiatkom roka 2008 zrušil živnosť a zamestnal sa. Musí podať daňové priznanie za rok 2008 ? Ak áno, aké tlačivo má použiť.

Ak daňovník skončil v roku 2008 podnikateľskú činnosť, potom mu vzniká povinnosť úpravy čiastkového základu dane z príjmov z podnikania za rok 2008 podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to podľa toho, či účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, v sústave podvojného účtovníctva, alebo uplatňoval výdavky percentom z príjmov. Ak daňovník nedosiahol v roku 2008 žiadny príjem z podnikania, ale ku dňu skončenia podnikateľskej činnosti evidoval napr. nespotrebované zásoby alebo neuhradené pohľadávky, prípadne záväzky, potom bude vykazovať čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. Ak by mu z podnikateľskej činnosti vyšla daňová strata, aj v tomto prípade má povinnosť podať daňové priznanie typu B. Ak daňovník nemal v roku 2008 žiadny príjem z podnikania, ani mu nevznikla povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 8 zákona, ani nevykázal daňovú stratu z podnikania, a v roku 2008 dosiahol iba príjem zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania), potom mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (16.2.2009). Ak nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, nakoľko v ňom uvedie iba príjmy zo závislej činnosti.

Manžel bol v roku 2008 podnikateľom tri mesiace, za ktoré dosiahol čistý príjem 20 100 Sk, zároveň bol celý rok 2008 zamestnancom. Musí podať daňové priznanie ?

Podľa § 32 zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2008, ak dosiahol zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 49 248 Sk. Do úhrnu príjmov sa započítavajú príjmy z podnikania (príjmy neznížené o výdavky) aj príjmy zo závislej činnosti. To znamená, ak manžel dosiahol príjmy z podnikania a zo závislej činnosti prevyšujúce sumu 49 248 Sk, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie. V tomto daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B vysporiada všetky druhy dosiahnutých príjmov, t.j. aj príjmy zo závislej činnosti, aj príjmy z podnikania. Súčasťou daňového priznania je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré mu vydá jeho zamestnávateľ a v prípade, ak viedol ako podnikateľ účtovníctvo, aj účtovné výkazy.

zdroj: DRSR.sk • 25.2.2009