Smer logo
 

Náhla policajná akcia s krycím názvom "NÁTLAK"

Dňa 19.03.2008 sa uskutočnila ofenzívna akcia Daňového riaditeľstva SR a Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru SR pod pracovným názvom „NÁTLAK“. Prioritným cieľom akcie bolo zastavenie čerpania neoprávnene uplatnených nadmerných odpočtov zo štátneho rozpočtu na dani z pridanej hodnoty.

Jednalo sa o spoločnosti vystupujúcich v karuselovom reťazci, kde bolo zapojených viac ako 50 slovenských a 20 českých, dobre organizovaných firiem, ktoré boli riadené z jedného centra. Väčšina z týchto spoločností, nikdy reálne nepodnikala v zmysle platného slovenského práva. Tieto spoločnosti boli založené iba za účelom čerpania nadmerných odpočtov DPH. Organizátormi a „zakladateľmi“ spoločností boli osoby jednak s vysokoškolským vzdelaním a jednak so záznamami v trestnom registri. Uvedené spoločnosti priemerne „fungovali“ viac ako rok, pričom počas tejto doby si uplatňovali nadmerné odpočty a následne boli obchodné podiely prevedené na tzv. „biele kone“.

Princíp odhaleného karuselového podvodu nebol založený na genialite nápadu, ale na vytvorení hustej neprehľadnej siete prepojení, ktorá mala komplikovať jeho odhalenie.

Spoločnosti odhalené pri akcii „NÁTLAK“ boli pol roka dôkladne monitorované a analyzované špeciálnym útvarom patriacim do priamej pôsobnosti riadenia generálnym riaditeľom Daňového riaditeľstva SR Banská Bystrica, Odborom mimoriadnych kontrol, s celoslovenskou pôsobnosťou a so špeciálnymi strategickým poslaním. V časovom horizonte pol roka bolo monitorované „správanie“ sa týchto spoločností, jednotlivé prepojenia, úlohy „hráča“ v rámci karuselu a pod.

Pri spoločnej akcii 19. marca bolo priamo Odborom mimoriadnych kontrol zabezpečených k výkonu daňových kontrol niekoľko stoviek dokumentov. Škoda na štátnom rozpočte z týchto daňových a nedaňových dokladov bude vyčíslená priamo vo výkone daňovej kontroly. Ďalším prínosom tejto akcie bolo získanie nových dôležitých dôkazov na elimináciu podvodného konania sledovanej siete spoločnosti.

V tomto momente je potrebné spomenúť i skutočnosť, že na zamestnancov daňovej správy SR bolo v poslednom období zaznamenaných aj niekoľko verbálnych a neverbálnych útokov. Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica chce verejne deklarovať názor, že so spoločnosťami, ktoré podnikajú nezákonne, dopúšťajú sa daňových trestných činov, vyvíjajú na zamestnancov daňovej správy, či už fyzický alebo psychický nátlak bude v spolupráci s najvyššími zložkami orgánov činných v trestnom konaní bojovať.

Oficiálny text správy nájde tu!

Správu vydala: Iveta Adamíková • hovorkyňa Daňového riaditeľstva SR • 0903 401 786 • 19.03.2008