Smer logo
 

Necestujte - Daňové priznanie podajte kdekoľvek!

Daňové priznanie pre daň z príjmu môžete podať u ktoréhokoľvek správcu dane. Pokial správca dane nie je miestne príslušný Vášmu bydlisku, alebo sídlu, je povinný toto priznanie okamžite odstúpiť tomu správcovi dane, ktorému toto podanie patrí.

V zmysle §21 ods. Zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov:

  1. Ak nie je správca dane, ktorému bolo podanie v daňovej veci doručené, príslušný na prerokovanie veci a na rozhodnutie, je povinný podanie bezodkladne postúpiť príslušnému správcovi dane a upovedomiť o tom toho, kto podanie urobil.
  2. Ak bola podaním dodržaná lehota, považuje sa za zachovanú i u správcu dane, ktorému vec bola postúpená.

Preto v prípade, že je Váš správca dane na inom mieste ako tom, kde sa práve nachádzate, alebo je pre Vás jednoduhšie podať daňové priznanie osobne ale u iného správcu dane, môžete tak vykonať.

Poznámka: Z vlastnej skúsenosti viem, že niektorí zamestnanci správcu dane sa snažia také podanie odmietnuť. V tomto prípade si vyžiadajte vedúceho oddelenia, alebo riaditeľa úradu a povedzte im o §21 Zákona o správe daní a poplatkov, alebo nás okamžite kontaktujte. Váš prípad zdokumentujeme.

Ako podať daňové priznanie pohodlne aj v posledný deň na jeho podanie Vás informujeme v tomto článku!