Smer logo
 

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008

Na účely zdanenia príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), ktorá je povinná podať daňové priznanie, sú k dispozícii dva druhy daňových priznaní:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: A – je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B – je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 je do 31. marca 2009

Tlačivá daňových priznaní

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 sa použijú tlačivá, ktoré platili pre rok 2007 vydané MF SR č. 097165/2007 (typ A) a MF SR č. 097167/2007 (typ B), ktorých súčasťou sú nové poučenia na vyplnenie daňového priznania. Tlačivá daňových priznaní sú daňovníkom dostupné na všetkých daňových úradoch aj na internetovej stránke DR SR www.drsr.sk v ponuke Daňové tlačivá.

Miestna príslušnosť

Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.

Podanie daňového priznania

Daňové priznanie podáva:

 • daňovník, ak za rok 2008 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 49 248 Sk,
 • daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2008 nepresiahli sumu 49 248 Sk, ale vykázal daňovú stratu,
 • daňovník, ktorý za rok 2008 dosiahol len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce sumu 49 248 Sk, ak
 • plynuli zo zdrojov v zahraničí,
 • zamestnávateľ nemohol z príjmov zraziť preddavok na daň (napr. nepeňažné príjmy),
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania,
 • ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania,
 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ak v roku 2008 poberal
  • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
  • aj iné druhy príjmov podľa § 6 (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu), § 7 (príjmy z kapitálového majetku), § 8 (ostatné príjmy), ak neboli oslobodené od dane, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6), alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa nerozhodne zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň.

Do sumy 49 248 Sk sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6), alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa nerozhodne zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie je však povinný podať daňovník v prípade, ak ho daňový úrad vyzve na podanie daňového priznania.

Prílohy k daňovému priznaniu

Prílohy k daňovému priznaniu typ A :

kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti (vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, pri ktorých sa daňovník rozhodol príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň), plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí za rok 2008,

kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2008, ak bolo vykonané,

doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu (napr. kópia rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom). Ak daňovník takéto doklady predložil zamestnávateľovi a podaním daňového priznania si neuplatňuje daňový bonus ani jeho pomernú časť, uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania.

Prílohy k daňovému priznaniu typ B :

 • kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti (vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, pri ktorých sa daňovník rozhodol príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň), plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí za rok 2008 (ak súčasťou zdaniteľných príjmov sú aj príjmy zo závislej činnosti),
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2008, ak bolo vykonané,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu (napr. kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom). U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil zamestnávateľovi, pričom podaním daňového priznania si neuplatňuje daňový bonus ani jeho pomernú časť, uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania.

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 – 01)

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)

Poznámky: Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov, podáva daňové priznanie typ B bez účtovných výkazov.

Daňovník, ktorý bol účastníkom združenia (§ 829 – 841 Občianskeho zákonníka) k daňovému priznaniu typ B prikladá kópiu zmluvy o združení.

Vyplnenie daňového priznania

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008, uvedie daňovník peňažné údaje v slovenských korunách. Daňovník v daňovom priznaní v oddiele pomocné výpočty sumu dane na úhradu prepočíta konverzným kurzom 30,1260 na eurá a zaokrúhli na eurocenty nadol.

Zaplatenie dane

Daňovník daň na úhradu uvedenú v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom 30,1260 na eurá, sumu zaokrúhli na eurocenty nadol, t.j. na dve desatinné miesta nadol (v prospech daňovníka). Takto vypočítanú sumu v eurách zaplatí miestne príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2009.

Daň možno zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, kedy bola suma platby odpísaná z účtu daňovníka),
 • v hotovosti poštovým poukazom alebo vkladom v banke na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, kedy pošta alebo banka hotovosť prijala).

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Daňový úrad môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 mesiace. Ak daňovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní, môže daňový úrad predĺžiť lehotu najviac o 6 mesiacov. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania t.j. u daňového priznania za rok 2008 do 16.3.2009.

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie. V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada.

Po lehote na podanie daňového priznania môže daňovník podať už len dodatočné daňové priznanie.

Ak daňovník zistí, že jeho daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať dodatočné daňové priznanie.

Ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní, môže podať dodatočné daňové priznanie.

Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť, Banská Bystrica, 13.3.2009