Smer logo
 

Na daňové priznanie máte čas až do 5. APRÍLA!

Daňové priznanie pre daň z príjmu môžete podať pohodlne a bez stresov priamo z Vášho domova, či kancelárie. Umožňuje Vám to zákon.

Podanie vykonajte elekronicky.

Pokiaľ nemáte pridelený elektronický kľúč, ktorým by ste daňové priznanie mohli podpísať - nevadí, lehota je zachovaná pokiaľ nezaručené elektronické podanie vykonáte následne osobne, alebo klasickou poštou do 5 dní odo dňa jeho elektronického podania.

Postup:

  1. 31.3.2009 - Daňové priznanie podajte (až do 24:00 hod.) faxom alebo mailom
  2. do 5.4.2009 - to priznanie, ktoré ste odoslali nezaručenou formou (tzn. bez elektronického podpisu alebo platnej dohody s DÚ) podajte na podateľni u najbližšieho správcu dane, alebo pošlite poštou doporučene.

Zákonne odôvodnenie:

V zmysle §13 ods. Zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov môže byť daňové priznanie podané aj elektornicky, tzn. mailom alebo faxom.

(5) Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu prostredníctvom poštového podniku (ďalej len "pošta") alebo prijaté elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisomalebo urobené v súlade s dohodou podľa § 20 ods. 8 na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre colné úrady, alebo na adresu elektronickej podateľne správcu dane, ktorým je obec. Rovnako je lehota zachovaná, ak najneskôr v piaty pracovný deň je podanie urobené v súlade s § 20 ods. 4.

Ustanovie §20 ods. 4 Zákona dopĺňa predchádzajúci odsek následovne:

(4) Podanie urobené telegraficky, telefaxom, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo urobené v súlade s dohodou podľa odseku 8, treba doručiť aj v písomnej forme, a to do piatich pracovných dní od jeho odoslania, inak sa nepovažuje za doručené.

Tipy a triky: Je pravidlom, že každý správca dane má k dispozícii iba jeden fax, alebo že nemá vo večerných hodinách kto doplniť papier. Preto sa môže stať, že Vaše priznanie nebudete mať možnosť odoslať faxom a preto sa radšej spoľahnite na email. Odoslaný email si archivujte, alebo si aspoň poznačte čas jeho odoslania ako aj emailovú adresu odosilateľa a prijímateľa.

Daňové priznanie môžete podať kdekoľvek, nielen v mieste svojho bydliska. Viac sa dočítate v tu!