Smer logo
 

Informácia k novele zákona o dani z príjmov od 1.9.2009

Od 1. septembra 2009 nadobúda účinnosť zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Citovaný zákon v Čl. VIII:

 • v § 5 ods. 5 písm. b) určuje, že okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov, nie je predmetom dane z príjmov ani nepeňažné plnenie poskytované žiakom stredných odborných škôl, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce. Toto ustanovenie sa upravuje z dôvodu, že v kontexte Zákonníka práce nie je ešte takýto žiak považovaný za zamestnanca, hoci vykonáva závislú činnosť, v zmysle platného zákona o dani z príjmov.
 • v § 9 ods. 2 písm. j) sa oslobodzuje od dane z príjmov motivačné štipendium poskytované podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa týchto ustanovení sa motivačné štipendium žiakovi uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, s ktorou má tento žiak uzatvorenú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práca a motivačné štipendium sa poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške najviac 65 % sumy životného minima. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove a vzdelávaní. Z hľadiska dane z príjmov osôb, ktoré prispievajú na náklady na štúdium žiakov, s ktorými majú uzavretú zmluvu bude takýto výdavok považovaný za daňový výdavok. Finančným zabezpečením žiaka strednej odbornej školy je nielen motivačné štipendium, ale aj odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu je aj naďalej zdaňovaná daňou zo závislej činnosti.
 • v § 9 sa ods. 2 dopĺňa písmenom u), ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov príjmy žiakov stredných odborných škôl, ktoré poberajú podľa § 13 ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto ustanovenia sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe, s ktorou má žiak uzatvorenú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce umožňuje podieľať sa na úhrade stravy pre žiaka strednej školy až do výšky ustanovenej § 152 ods. 3 Zákonníka práce a podieľať sa na úhrade príspevku za ubytovanie žiaka v školskom internáte najviac do výšky 45 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa umožňuje zamestnávateľovi uhradiť žiakovi preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť. Tieto náklady sa uhrádzajú spoločne najviac do výšky 65 % sumy životného minima za kalendárny mesiac.
 • v § 19 ods. 2 písm. c) sa upravuje bod 3 a dopĺňa nový bod 4, podľa ktorých sa za daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov považujú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na
  • vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia (bod 3)
  • výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce na finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov vymedzené v § 12 a 13 zákona č. 184/2009 Z. z., na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov s odkazom v poznámke na zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (bod 4).
  • Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.
  • Zamestnávateľovi (fyzickej osobe alebo právnickej osobe), s ktorou má žiak uzatvorenú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce sa umožňuje prevziať na seba vybrané druhy nákladov, napr. podieľať sa na úhrade stravy pre žiaka strednej školy až do výšky ustanovenej v § 152 ods. 3 Zákonníka práce, podieľať sa na úhrade príspevku za ubytovanie žiaka v školskom internáte najviac do výšky 45 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa určeného zákonom č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zároveň sa umožňuje uhradiť žiakovi preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť. Náklady na cestovné sa uhrádzajú spoločne najviac do výšky 65 % sumy životného minima za kalendárny mesiac.
 • v § 50 ods. 4 sa doplnením písmena j) rozšíril okruh prijímateľov podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) o Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica • odbor metodiky daní, 4.9.2009