Smer logo
 

Lehota na poukázanie 2% dane sa kráti

Aj v tomto roku môžu daňovníci využiť možnosť poukázať 2 % zaplatenej dane organizácii, ktorú si sami určia. Fyzické ako aj právnické osoby (FO, PO) tak môžu urobiť prostredníctvom daňového priznania.

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov vykonal zamestnávateľ, musia pre tento účel použiť osobitné vyhlásenie, ktoré následne predložia miestnemu príslušnému daňovému úradu. Termín pre tento úkon je stanovený do 30. apríla tohto roku, pričom peňažné údaje vo vyhlásení sa uvádzajú ešte v slovenských korunách.

Pre ostatné subjekty (FO ako aj PO), ktoré podávajú daňové priznanie, platí pre poukázanie dvoch percent zaplatenej dane rovnaká lehota ako pre priznanie dane, t.j. do 31. marca. Vyplýva to z údajov zverejnených Daňovým riaditeľstvom (DR) SR.

Zoznam prijímateľov 2 % zaplatenej dane na osobitné účely pre tento rok je zverejnený na stránke notárskej komory www.notar.sk. V prípade právnických osôb musí poukazovaný podiel dane po zaokrúhlení na celé koruny nadol predstavovať najmenej 250 Sk (8,30 eur). Daňovník pritom môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však musí poukázať najmenej spomínaných 250 korún.

Zamestnanec, ktorý chce poukázať 2 % zaplatenej dane na osobitné účely, musí k vyhláseniu pripojiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia, t. j. do 30. apríla.

V prípade fyzických osôb musí podiel zaplatenej dane po zaokrúhlení na celé koruny predstavovať najmenej 100 Sk (3,32 eur). Fyzické osoby pritom môžu určiť len jedného prijímateľa podielu ich zaplatenej dane.

Daňová správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002. V minulom roku sa pritom rozšíril okruh prijímateľov, ktorí môžu požiadať o podiel zaplatenej dane. Môžu tak urobiť už aj organizácie, ktorých predmetom činnosti je ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia alebo veda a výskum.

Predmet činnosti prijímateľov, okrem spomínaných oblastí, musí byť zameraný na ochranu a podporu zdravia, podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt alebo podporu vzdelávania.

Prijímateľom dvojpercentnej časti zaplatenej dane môže byť občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ako aj organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž či Protidrogový fond. Rovnako sa o tieto prostriedky môžu uchádzať subjekty zameriavajúce svoju činnosť na výskum a vývoj. Celková poukázaná suma pritom v jednotlivých rokoch postupne rástla.

V roku 2004 fyzické a právnické osoby spolu poukázali 845,2 mil. Sk (28,06 mil. eur), o rok neskôr to už bolo 930,8 mil. Sk (30,9 mil. eur) a v roku 2006 celková suma dosiahla 1,125 mld. Sk (37,34 mil. eur). V roku 2007 dostali oprávnení prijímatelia 2-percentného podielu zaplatenej dane na svoje účty 1,269 mld. Sk (42,12 mil. eur) a v minulom roku už 1,482 mld. Sk (49,19 mil. eur).

Zdroj: SITA • 24.03.2009